Στεφάνες- Γέφυρες

Στεφάνες

Οι στεφάνες (θήκες) είναι προσθετικές εργασίες οι οποίες αποκαθιστούν εκτεταμένες απώλειες οδοντικών ιστών που δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν με σφραγίσματα. Τα κατεστραμένα δόντια επανακτούν με τις στεφάνες το αρχικό τους σχήμα και μορφολογία. Επιπλέον ενισχύεται η μηχανική τους αντοχή και προλαμβάνεται η περαιτέρω καταστροφή τους. Οι στεφάνες καλύπτουν περιφερικά όλες τις επιφάνειες των δοντιών. Η συγκόλληση τους στα δόντια γίνεται με κατάλληλα συγκολλητικά συστήματα, ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένες. Οι στεφάνες μπορούν να κατασκευαστούν εξ ολοκλήρου από πορσελάνη (ολοκεραμικές στεφάνες) ή από συνδυασμό μετάλλου και πορσελάνης (μεταλλοκεραμικές στεφάνες).

Γέφυρες

Σε περιπτώσεις απώλειας ενός ή περισσοτέρων δοντιών, το κενό που προκύπτει στον οδοντικό φραγμό μπορεί να αποκατασταθεί με μια γέφυρα. Για την κατασκευή της απαιτείται κατάλληλος εκτροχισμός των γειτονικών προς το κενό δοντιών. Κατ’ αντιστοιχία με τις στεφάνες, οι γέφυρες κατηγοριοποιούνται σε ολοκεραμικές γέφυρες, που κατασκευάζονται μόνο από πορσελάνη  και μεταλλοκεραμικές γέφυρες, που κατασκευάζονται από συνδυασμό μετάλλου και πορσελάνης.

Η κατασκευή μιας γέφυρας προϋποθέτει τρόχισμα των γειτονικών προς το κενό δοντίων. Για το λόγο αυτό, η χρήση γεφυρών προτιμάται σε περιπτώσεις γειτονικών προς το κενό  δοντιών που είναι κατεστραμένα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να δικαιολογείται εκτροχισμός τους για κατασκευή στεφανών. Αν τα γειτονικά στο κενό δόντια είναι ακέραια και χωρίς σφραγίσματα, η προτιμώμενη λύση για την αποκατάσταση των ελλειπώντων δοντιών είναι η χρησιμοποιήση εμφυτευμάτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το τρόχισμα υγιών οδοντικών ιστών από ακέραια δόντια.

Για να δείτε αντίστοιχα περιστατικά, πατήστε εδώ κι εδώ.